Tropenbad Waikiki Glücksburg

Presse Waikiki Glücksburg


FLENSBORG AVIS 13. April 2000

Lyksborgere kæmper videre mod badeland

Badstrid. Initiativgruppen mod et Waikikibad i Lyksborg har hyret egne eksperter.

LYKSBORG. Initiativgruppen mod et stort fritidsbad i Lyksborg ladersig ikke nøje med at protestere mod byens planer om et badeland.

De betaler nu også for at få ekspertudtalelser om støjgenerog miljøbelastning, hvis Waikiki-badet bliver bygget. Modstandernemener nemlig, at de undersøgelser, byen lader gennemføre,ligner bestilt arbejde med henblik på at få badbyggeri førtud i livet.

I denne uge er Reimer Backen på vegne af modstandergruppen gåettil byforvaltningen med en henstilling fra diplombiolog Ulrich Mierwaldfra Kiels Institut for landskabsøkologi.

Han er sikker på, at der bør gennemfør en miljøundersøgelsefor at beregne badprojektets eventuelle skadevirkninger på naturenomkring kurcentret.

Han gør opmærksom på, at det ikke nok at lave ensandsynlighedsberegning på badelandet, men at en lovfæstetmiljøu dersøgelse efter nøjagtige målekriterierer påkrævet. Byen har ellers valgt at holde sig til det første,hvilket initiativgruppen har protesteret imod.

Stojrapport

Et analyseselskab i Velbert har ligeledes lavet en undersøgelseaf de støjgener; et Waikikibad med flere tusinde daglige besøgendevil føre med sig.

Det er kommet frem til, at støjbelastningen vil være megetværre end forudset i byens egne beregninger foretaget af et andetfirma.

Foreløbig nøjes badmodstanderne med at aflevere deresindlæg til forvaltningen, som så føjer dem til sagsakterneuden dog at love at tage højde for indsigelser fremført afandre end de eksperter; byen holder sig til.
Initiativgruppen venter på, at byrådet træffer denendelige beslutning om at bygge, for så vil det være muligtat tage retslige skridt i bestræbelserne på at forhindre det.

Foreløbig har et flertal i byrådet valgt at fortsættemed planlægningen af et mange millioner mark dyrt badeland. Der erendnu ikke fundet nogen investorer; og Lyksborg hverken kan eller vil selvbetale for Waikiki-badet.
Lise Kristensen


Presseübersicht Tropenbad Waikiki Glücksburg